21.09.2014 16:37
Burak Özçivit, Kenan ve Kıvanç'ın izinden gidiyor

Son dönemde popülaritesini artıran Burak Özçivit, Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi turizm sektörüne giriyor.

Özçivit, tıpkı meslektaşları gibi arsa alıp otel yaptıracak. Oyun­cu­luk­tan ka­zan­dı­ğı­nı ti­ca­re­te ya­tı­ran isim­le­rin ba­şın­da ge­len Bu­rak Öz­çi­vit, Ba­li­bey isimli dö­ner­ci dük­kan­la­rıy­la adın­dan söz et­tir­miş­ti. Ar­dın­dan ya­pım­cı­lı­ğa adım atan ün­lü oyun­cu, şim­di de tıp­kı Ke­nan İmir­za­lı­oğ­lu ve Kı­vanç Tat­lı­tuğ gi­bi tu­rizm sek­tö­rü­ne gir­me­ye ka­rar ver­di. Ege­'de ara­zi ara­yı­şı­na gi­ren Öz­çi­vit, otel yap­tı­ra­cak.
İMİRZALIOĞLU ÖNCÜ OLDU

Ke­nan İmir­za­lı­oğ­lu, Ci­han­gir, Ka­ra­köy gi­bi semt­ler­den aldığı bi­na­la­rı  res­to­re et­ti­re­rek otel işi­ne gi­ren ilk isim. İmir­za­lı­oğ­lu­'nu Kı­vanç Tat­lı­tuğ ta­kip et­ti.  Tat­lı­tuğ, Di­ki­li­'de 800 bin li­ra­ya sa­tın al­dı­ğı ara­zi­ye otel yap­tı­ra­cak. 3 yıl ön­ce rol al­dı­ğı di­ziden bö­lüm ba­şı 8 bin li­ra alan Öz­çi­vit, Muh­te­şem Yüz­yı­l'­dan 15 bin, Ça­lı­ku­şu­'n­dan ise 35 bin li­ra alı­yor­du.

YORUMLAR