05.12.2014 18:30
Anayasa Mahkemesi'nden çok kritik iptal kararları

Sınav sorularının açıklanmasını yasaklayan madde iptal edildi. Sınav soruları artık yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesi, ÖSYM Başkanlığı tarafından uygulanan  sınavlara ait soru ve cevapların, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışında  bırakılmasını öngören kanun hükmünü iptal ederek, yürürlüğünü durdurdu. Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen, 6495 sayılı  Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un  bazı hükümlerini iptal etti.  CHP, söz konusu düzenlemenin bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün  durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Başvuruyu esastan görüşen Yüksek Mahkeme, Kanun'un ÖSYM Başkanlığı  tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevapların, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu  kapsamı dışında bırakılmasını öngören kanun hükmünü Anayasa'ya aykırı buldu.  Torba Yasa ile getirilen, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların,  bütün kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından sağlık hizmeti alanların, bu  kuruluşlara vermek zorunda oldukları kişisel bilgilerle bu kimselere verilen  hizmete ilişkin bilgileri, diğer kuruluşlardan istemesi, toplaması, işlemesi ve  paylaşmasını öngören düzenleme de iptal edildi. Mera, yaylak ve kışlakların, tespiti, tescili, belediyelere, il özel  idarelerine veya ilgili idarelere tahsisi, bu yerlerdeki yapıların alanlarına  ilişkin  3194 sayılı Kanun'un ek 4. maddesi de Anayasa'ya aykırı bulundu.
 

Düzenlemenin yürürlüğü, kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasına kadar  durduruldu. Mimari projelerin, özgün fikir ifade edip etmediğine karar vermeye  yetkili mimari estetik komisyonunun, özgün fikir ifade eden mimarlık eser ve  projelerinde "eser sözleşmesinde işleme izni verilenler" ile ilgili zorunlu  olduğuna karar verilen değişikliklerin izin alınmadan yapılabilmesine ilişkin  hüküm de iptal edildi.
 
Sayıştay denetimi
 
Sayıştayın, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile  sosyal güvenlik kurumlarını, mahalli idareleri, sermayesindeki kamu payı doğrudan  veya dolaylı olarak yüzde 50'den fazla olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim  ortaklıkları, diğer kamu idarelerini denetlemesini düzenleyen hükümdeki "yüzde  50'den fazla olan" ibaresi Anayasa'ya aykırı bulundu.
 
 
Sayıştayın, kamu payı yüzde 50'den az olmamak kaydıyla ilgili yasada  sayılan idarelere bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da  dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik,  işletme ve şirketleri denetlemesine yönelik düzenlemenin de "yüzde 50'den az  olmamak kaydıyla ibaresi iptal edildi.
 
Öte yandan, Anayasa Mahkemesi, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun  3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının "Adres bilgi kayıt sistemi: 25 Nisan 2006  tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve ilgili mevzuatı saklı kalmak  kaydıyla, 'gerçek' kişilerin rızası alınarak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu  kurum ve kuruluşlarına ait fiziki ve elektronik adreslerin, reklam ve tanıtım  amacıyla PTT hizmetlerinden yararlananlara ücret karşılığı kullandırılmasına  yönelik olarak oluşturulan PTT'ye ait veri tabanını" şeklindeki bendinde "ilgili  mevzuatı saklı kalmak kaydıyla" ifadesinden sonra gelen "gerçek" ibaresini iptal  etti.
 
Sicil affına iptal istemine ret
 
Anayasa Mahkemesi ayrıca, kamuoyunda "28 Şubat mağdurlarına sicil  affı" olarak bilinen düzenlemeye ilişkin iptal istemini reddetti.
 
Bu arada, Yüksek Mahkeme, özel hastanelerde biometrik tarama getiren  düzenlemenin iptal isteminin ilk incelemesini tamamlayarak, dosyayı daha sonra  belirlenecek bir tarihte esastan görüşmeyi kararlaştırdı.

YORUMLAR