12.04.2018 16:10
Ürün güvenliği ile ilgili her şey sil baştan!

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Tasarısı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi. Tasarı, ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasını sağlamayı; piyasa gözetimi ve denetiminin esasları ile yetkili kuruluşların görevlerini ve iktisadi işletmeciler ile uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yükümlülüklerini belirliyor.Tasarı, piyasaya arz edilmesi hedeflenen, arz edilen veya piyasada bulundurulan tüm ürünleri kapsayacak.

Ürün güvenliği ile ilgili her şey sil baştan değişiyor. Tasarı komisyonda kabul edildi. Tasarı, ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun  olmasını sağlamayı; piyasa gözetimi ve denetiminin esasları ile yetkili  kuruluşların görevlerini ve iktisadi işletmeciler ile uygunluk değerlendirme  kuruluşlarının yükümlülüklerini belirliyor. Tasarı, piyasaya arz edilmesi hedeflenen, arz edilen veya piyasada  bulundurulan tüm ürünleri kapsayacak. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere ihraç edilen veya ihraç edilmesi  hedeflenen ürünler, tasarı kapsamında piyasaya arz edilmiş sayılacak.

 AB üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilen veya ihraç edilmesi  hedeflenen ürünler, tasarının kapsamı dışında olacak. Ancak bu ürünlerin de  güvenli olması, tağşişe konu olmaması ve ürüne ilişkin işaretleme, etiketleme ve  belgelendirmenin alıcıyı yanıltmayacak şekilde yapılması zorunlu olacak.Ürünlerin, teknik düzenlemesine uygun olması zorunlu olacak. Bu hüküm,  kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilen veya  arz edilmesi hedeflenen ürünler ile AB üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal  edilen eski ve kullanılmış ürünlere de uygulanacak. Teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler uygunsuzluk giderilmeden  piyasaya arz edilemeyecek, piyasada bulundurulamayacak veya hizmete  sunulamayacak.

ÜRÜN GÜVANLİĞİ

Ürünlerin güvenli olması zorunlu olacak. Teknik düzenlemenin insan  sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlerine uygun ürünler, aksi ispatlanana kadar  güvenli kabul edilecek. Teknik düzenlemenin bulunmadığı veya insan sağlığı ve güvenliğine  ilişkin hükümler içermediği durumlarda, tüketicilere yönelik veya tüketiciler  tarafından kullanılabilecek bir ürünün güvenli olup olmadığının değerlendirilmesi  genel ürün güvenliği mevzuatına göre yapılacak. Ürünün, bir kişiye veya bir mala zarar vermesi halinde, bu ürünün  imalatçısı veya ithalatçısı zararı gidermekle yükümlü olacak.Ürünün sebep olduğu zarardan birden fazla imalatçı veya ithalatçının  sorumlu olması halinde, bunlar müteselsilen sorumlu tutulacak.Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü  öğrendiği tarihten itibaren 3 yıl ve her halde zararın doğduğu tarihten itibaren  10 yıl olacak. Diğer kanunlardaki tazminat sorumluluğuna ilişkin hükümler saklı  olacak.

İMALATÇI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 İmalatçı; piyasaya, ancak teknik düzenlemesine veya genel ürün  güvenliği gereklerine uygun ürünleri arz edecek. İmalatçının yükümlülükleri  şunlar olacak:

Mevzuatın gerektirdiği hallerde teknik dosyayı tanzim edecek;  uygunluk değerlendirme işlemini yapacak; uygunluk beyanını veya uygunluğu  gösteren diğer belgeleri düzenleyecek ve uygunluk işaretini ürüne koyacak.

   - Uygunluk değerlendirmesine ilişkin teknik dosyayı ve belgeleri  teknik düzenlemede belirtilen süre, süre belirtilmediği hallerde ürünün piyasaya  arz edildiği tarihten itibaren en az on yıl boyunca muhafaza edecek.

    - İmalatçı, taşıdıkları muhtemel risklerle orantılı olarak, piyasada  bulundurulan ürünlerinden numune alarak test edecek, inceleme yapacak, şikayetler  ile uygun olmayan veya geri çağrılan ürünlerin kaydını tutacak ve yaptığı izleme  faaliyeti hakkında dağıtıcıları bilgilendirecek.

    - Ürünün, mevzuatın gerektirdiği model, parti ve seri numarası veya  ayırt edilmesini sağlayacak diğer bilgileri kolayca görülebilir ve okunabilir  şekilde taşınmasını temin edecek.

    - Mevzuatın gerektirdiği hallerde ismini, kayıtlı ticari unvan veya  markasını ve kendisine ulaşılabilecek açık adresi ürünün üzerinde, bunun mümkün  olmadığı durumlarda ürünün ambalajında veya ürüne eşlik eden bir belgede  belirtecek.

    - Ürün veya ambalajının üzerinde veya ürüne eşlik eden belgelerde yer  alan bilgilerin ve montaj, kullanım ve bakım talimatları ile güvenlik  kurallarının Türkçe olmasını sağlayacak.

      - Yetkili temsilci atayabilecek

      Tasarıya göre, imalatçı, devrettiği yetki ve görevlerin mahiyetini,  varsa koşullarını ve sınırlarını yazılı olarak ve açık bir biçimde belirlemek  suretiyle "yetkili temsilci" atayabilecek.

     Yetkili temsilci, imalatçının kendisine verdiği ve mevzuatın  sınırlamadığı görevleri yerine getirecek. Ancak, görevlendirme belgesinde  belirtilmese dahi, yetkili temsilci teknik düzenlemenin gerektirdiği ve ürünün  uygunluğunu gösteren belgeleri teknik düzenlemede belirtilen süre, süre  belirtilmediği hallerde ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren en az 10  yıl boyunca muhafaza edecek ve talebi halinde yetkili kuruluşa Türkçe veya  yetkili kuruluşun kabul edeceği diğer bir dilde sağlayacak.

İTHALATÇININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

   Tasarıya göre, ithalatçının yükümlülükleri şunlar olacak:

  - Ürünü piyasaya arz etmeden önce, ürünün uygunluk işareti veya  işaretlerini taşıdığını, ürüne gerekli belgelerin eşlik ettiğini ve imalatçının  yükümlülükleri yerine getirdiğini teyit edecek.

  - Ürünün uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği  durumlarda, uygun hale getirilmeden ürünü piyasaya arz edemeyecek ve ürünün risk  teşkil ettiği her durumda imalatçıyı ve yetkili kuruluşu bilgilendirecek.

  - Mevzuatın gerektirdiği hallerde ismini, kayıtlı ticari unvan veya  markasını ve kendisine ulaşılabilecek açık adresini ürünün üzerinde, bunun mümkün  olmadığı durumlarda ürünün ambalajında veya ürüne eşlik eden bir belgede  belirtecek.

  - Ürünün taşıyabileceği risklere karşı gereken tedbirleri alacak ve  bunlardan sakınabilmeleri için nihai kullanıcılara gerekli bilgileri sağlayacak.

   - Ürün kendi sorumluluğu altındayken, depolama ve nakliye şartlarının  ürünün teknik düzenlemesine veya genel ürün güvenliği gereklerine uygunluğunu  muhafaza edecek.

     - Taşıdıkları muhtemel risklerle orantılı olarak piyasada bulundurulan  ürünlerinden numune alarak test edecek, inceleme yapacak, şikayetler ile uygun  olmayan veya geri çağrılan ürünlerin kaydını tutacak ve yaptığı izleme  faaliyetleri hakkında imalatçı ve dağıtıcıları bilgilendirecek.

   - Mevzuatın gerektirdiği ve ürünün uygunluğunu gösteren belgelerin bir  örneğini teknik düzenlemede belirtilen süre, süre belirtilmemiş ise ürünün ithal  edildiği tarihten itibaren en az 10 yıl boyunca talebi halinde yetkili kuruluşa,  Türkçe veya yetkili kuruluşun kabul edeceği diğer bir dilde sağlayacak.

   - Piyasaya arz ettiği ürünlerin taşıdığı risklerin ortadan  kaldırılması amacıyla yapılan faaliyetlerde yetkili kuruluşun talimatlarını  yerine getirecek.

YORUMLAR